Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2420
Title: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh
Authors: Nguyễn Thế Thắng
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng cầm quyền
Issue Date: 7-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định 5 hướng cơ bản trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Đảng cầm quyền là người lãnh đạo, đồng thời là đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, chắt lọc tinh hoa tư tưởng văn hóa dân tộc, nhân loại, đề ra cương lĩnh, đường lối, chính sách đúng đắn. Đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thường xuyên tự phê bình và phê bình trên tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Xây dựng Đảng về đạo đức, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Không ngừng tự đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều giá trị định hướng, dẫn dắt soi đường trong công tác xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2420
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Di chuc cua Chu tich HCM dinh huong cong tac xay dung Dang CSVN cam quyen trong sach vung manh.pdf
  • Description : 
  • Size : 286,46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.