Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2314
Title: Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
Authors: Hoàng Quốc Bảo
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thi đua yêu nước
Issue Date: 6-2019
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà cách mạng thiên tài, nhà tuyên truyền kiệt xuất của Việt Nam trong thế kỷ XX. Người không chỉ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, đề ra đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam mà còn tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước để biến những quan điểm, tư tưởng đó thành hành động cách mạng của nhân dân. Chính những quan điểm, tư tưởng ấy đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam. Hơn 70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, có thể khẳng định rằng mọi thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc ta đều gắn liền với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2314
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Gia tri truong ton cua tu tuong HCM ve thi dua yeu nuoc.pdf
  • Description : 
  • Size : 369,81 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.