Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2309
Title: Quá trình nhận thức và quan điểm chỉ đạo của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền quốc gia vùng biển
Authors: Trương Minh Dục
Keywords: Chiến lược biển Việt Nam
Chủ quyền quốc gia
Kinh tế biển
Quá trình nhận thức
Issue Date: 9-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Việt Nam là một quốc gia biển, biển gắn bó với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bài viết này điểm lại quá trình nhận thức và quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội vùng biển nói chung và kinh tế biển nói riêng, thực hiện kết hợp phát triển kinh tế biển với bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng biển trong từng giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, đi sâu làm rõ quá trình hình thành và ý nghĩa của Nghị quyết số 09 - NQ/TW về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và Nghị quyết số 36-NQ/TW về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2309
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Qua trinh nhan thuc va quan diem chi dao cua Dang ve ket hop phat trien kinh te bien voi bao ve chu quyen quoc gia vung bien.pdf
  • Description : 
  • Size : 373,83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.