Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1901
Title: Giá trị của tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay
Authors: Nguyễn Thế Thắng
Keywords: Xây dựng Đảng về đạo đức
Chống chủ nghĩa cá nhân
"Tự diễn biến"
"Tự chuyển hóa"
Issue Date: 2-2019
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tổng kết về lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Tác phẩm này có giá trị làm nền tảng tư tưởng và định hướng cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay. Theo đó, muốn thúc đẩy cách mạng tiến lên trong những giai đoạn gay go quyết liệt, phải coi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là về mặt đạo đức là một nhiệm vụ then chốt; kết hợp xây với chống trong nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1901
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Gia tri cua tac pham nang cao dao duc CM quet sach chu nghia ca nhan doi voi cong tac xay dung Dang hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 276,46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.