Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1900
Title: Giữ gìn kỷ luật của Đảng theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Mạch Quang Thắng
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đạo đức cách mạng
Chống chủ nghĩa cá nhân
Issue Date: 2-2019
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức được Hồ Chí Minh quan tâm từ sớm và thường xuyên, đặc biệt ở tác phẩm cuối đời nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1969): “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Quán triệt tư tưởng của Người, vấn đề giữ gìn tính kỷ luật của đảng viên hiện nay phải gắn liền với việc rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; cán bộ, đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm và hành động tích cực chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1900
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Giu gin ky luat cua Dang theo tinh than cua Chu tich HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 276,8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.