Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1893
Title: Kết hợp đức trị và pháp trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay
Authors: Trần Thị Minh Tuyết
Keywords: Đức trị
Pháp trị
Kết hợp đức trị và pháp trị
Xây dựng Đảng về đạo đức
Issue Date: 3-2019
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: So với lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, điểm khác biệt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng nằm ở chỗ: Người chủ trương xây dựng Đảng không chỉ về tư tưởng, chính trị, tổ chức mà còn về đạo đức với mong muốn Đảng phải là "Đảng ta là đạo đức, là văn minh". Với tư duy biện chứng, Hồ Chí Minh cho rằng: muốn xây dựng Đảng vững mạnh thì phải dựa vào 2 trụ cột là đạo đức và pháp luật, do vậy để đạt mục tiêu xây dựng Đảng về đạo đức như Đại hội XII đặt ra, tăng cường kết hợp đức trị với pháp trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một giải pháp trọng yếu.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1893
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ket hop duc tri va phap tri theo tu tuong HCM - Bien phap quan trong trong cong tac xay dung Dang ve dao duc hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 235,89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.