Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1891
Title: Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới
Authors: Lê Hữu Nghĩa
Keywords: Chủ nghĩa Mác - Lênin
Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới
Issue Date: 11-2019
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Trong những năm qua, các thế lực thù địch vin vào sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, vào sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, của sản xuất hiện nay... để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Tuy nhiên, từ thực tiễn đấu tranh tư tưởng - lý luận của V.I.Lênin để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác và thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam, có thể khẳng định rằng, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn có giá trị bền vững; chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn duy nhất đáp ứng được nhiệm vụ lịch sử mà không một học thuyết nào có thể thay thế được.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/1891
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bao ve Chu nghia Mac - Lenin trong tinh hinh moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 293,57 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.