Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71290
Title: Hào khí Trường Sơn
Authors: Danh, Bình
Đặng, Sơn
Keywords: Trường Sơn
Issue Date: 5-2023
Publisher: Sự kiến và Nhân chứng; số 353
Abstract: "Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân cùng những đồng chí đầu tiên tham gia mở đường Trường Sơn đã lần lượt ra đi, nhưng khí phách, chiến công của họ vẫn còn lưu mãi với con đường huyền thoại" Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội Trường Sơn) khẳng định.
Description: Thư viện Lâm Đồng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71290
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hao khi Truong Son ..pdf
  • Description : 
  • Size : 145,55 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.