Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71285
Title: Khát vọng biển xanh
Authors: Khánh, Ngân
Keywords: biển đảo
Issue Date: 8-1-2023
Publisher: Quân đội nhân dân cuối tuần; số 1410
Abstract: Bài viết nói về Hải đội 401 trực Tết trên tàu CSB 9003 tại khu vực nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam.
Description: Thư viện Lâm Đồng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71285
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Khat vong bien xanh.pdf
  • Description : 
  • Size : 182,72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.