Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71278
Title: Vùng 1 hải quân chú trọng xây dựng "thế trận lòng dân" gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên biển
Authors: Nguyễn, Viết Khánh
Keywords: hải quân
biển đảo
Issue Date: 2-2023
Publisher: Tạp chí quốc phòng toàn dân
Abstract: Quán triệt, thực hiện quan điểm của Đảng vè xãy dựng và phát huy mạnh mẽ “thể trận lòng dân”, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dãn và thế trận an ninh nhân dãn, Đàng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hái quân đã và đang tiến hành đòng bộ các giải pháp trong triển khai thực hiện quan diêm này, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, bào vệ vững chãc chù quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Description: Thư viện Lâm Đồng
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/71278
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vung 1 hai quan chu trong xay dung The tran long dan gan voi the tran quoc phong toan dan tren bien.pdf
  • Description : 
  • Size : 2,02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.