Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4080
Title: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự
Keywords: Lãnh đạo của Đảng
An ninh trật tự
Issue Date: 24-12-2021
Publisher: Nhân dân
Abstract: Ngày 23/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 15-CT/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4080
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tang cuong su lanh dao cua Dang dv cong tac bao dam an ninh trat tu.jpg
  • Description : 
  • Size : 1,21 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.