Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4079
Title: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng: Nhận thức sâu sắc, tạo tiền đề vững chắc
Authors: Phùng Kim Lân
Keywords: Xây dựng Đảng
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 29-12-2021
Publisher: Lao động
Abstract: Một trong những phát triển mới, quan trọng về công tác xây dựng Đảng được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là xây dựng phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4079
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nhan thuc sau sac tao tien de vung chac 1.jpg
  • Description : 
  • Size : 387,6 kB
  • Format : JPEG
  • Thumbnail

  • File : Nhan thuc sau sac tao tien de vung chac 2.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,97 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.