Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4054
Title: Mở rộng phạm vi xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Authors: Thế Dũng
Keywords: Xây dựng Đảng
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 10-12-2021
Publisher: Người lao động - Tiếng nói của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/4054
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Mo rong pham vi xay dung chinh don Dang.jpg
  • Description : 
  • Size : 4,49 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.