Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3959
Title: Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng
Authors: Mạch Quang Thắng
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội XIII
Issue Date: 10-2021
Publisher: Quốc phòng toàn dân
Abstract: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”1 là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng được Đại hội XIII của Đảng bổ sung, phát triển. Bởi vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt, nhận thức đúng để thực hiện hiệu quả.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3959
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : That chat moi quan he mat thiet giua Dang voi nhan dan... (1).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,45 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : That chat moi quan he mat thiet giua Dang voi nhan dan... (2).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,6 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : That chat moi quan he mat thiet giua Dang voi nhan dan... (3).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,66 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : That chat moi quan he mat thiet giua Dang voi nhan dan... (4).jpg
 • Description : 
 • Size : 395,61 kB
 • Format : JPEG


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.