Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3958
Title: Những sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc
Authors: Trương Minh Dục
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Cách mạng Tháng Tám
Issue Date: 9-2021
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của quá trình đổi mới nhận thức và sáng tạo trong thực tiễn con đường phát triển của cách mạng Việt Nam của Đảng ta. Bài viết làm rõ những sáng tạo của Đảng, từ đó phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về Cách mạng Tháng Tám 1945.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3958
Appears in Collections:3. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : Nhung sang tao cua Dang CS VietNam trong lanh dao... (1).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,44 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Nhung sang tao cua Dang CS VietNam trong lanh dao... (2).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,65 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Nhung sang tao cua Dang CS VietNam trong lanh dao... (3).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,53 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Nhung sang tao cua Dang CS VietNam trong lanh dao... (4).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,63 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Nhung sang tao cua Dang CS VietNam trong lanh dao... (5).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,55 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Nhung sang tao cua Dang CS VietNam trong lanh dao... (6).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,55 MB
 • Format : JPEG


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.