Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3957
Title: Nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Authors: Nguyễn Đình Quỳnh
Keywords: Bảo vệ nền tảng tư tưởng
Đấu tranh
Giảng dạy lý luận chính trị
Nghiên cứu
Issue Date: 9-2021
Publisher: Lý luận chính trị - Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Bài viết nhận diện một số quan điểm sai trái, thù địch, từ đó xác định phương hướng, nội dung trong nghiên cứu, giảng dạy LLCT, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3957
Appears in Collections:5. Đảng trong cuộc sống hôm nay

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : Nghien cuu giang day ly luan CT gop phan bao ve... (1).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,37 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Nghien cuu giang day ly luan CT gop phan bao ve... (2).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,61 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Nghien cuu giang day ly luan CT gop phan bao ve... (3).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,55 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Nghien cuu giang day ly luan CT gop phan bao ve... (4).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,52 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Nghien cuu giang day ly luan CT gop phan bao ve... (5).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,59 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Nghien cuu giang day ly luan CT gop phan bao ve... (6).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,55 MB
 • Format : JPEG


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.