Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3956
Title: Lãnh đạo trên nền tảng nhân văn: Nét văn hóa chính trị đặc sắc trong văn hóa chính trị, văn hóa Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Lý
Keywords: Văn hóa chính trị
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 5-2021
Publisher: Sinh hoạt lý luận - Học viện chính trị khu vực III
Abstract: Phong cách lãnh đạo trên nền tảng nhân văn là phong cách lãnh đạo dựa trên những giá trị dân chủ, nhân bản, nhân đạo trong hoạt động lãnh đạo. Tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, khoan dung, nhân ái là điển hình của phong cách lãnh đạo trên nền tảng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo trên nền tảng nhân văn là một trong những nét văn hóa chính trị đặc sắc trong văn hóa chính trị, văn hóa Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3956
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : Lanh dao tren nen tang nhan van... (1).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,64 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Lanh dao tren nen tang nhan van... (2).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,85 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Lanh dao tren nen tang nhan van... (3).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,87 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Lanh dao tren nen tang nhan van... (4).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,81 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Lanh dao tren nen tang nhan van... (5).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,81 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Lanh dao tren nen tang nhan van... (6).jpg
 • Description : 
 • Size : 872,1 kB
 • Format : JPEG


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.