Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3933
Title: Quốc hội Việt Nam hội tụ ý chí, niềm tin của dân tộc ta
Authors: Vương Đình Huệ
Keywords: Quốc hội Việt Nam
Hội tụ ý chí
Niềm tin của dân tộc ta
Issue Date: 9-2021
Publisher: Quốc phòng toàn dân
Abstract: Ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) là thành quả, biểu tượng cao quý của độc lập dân tộc, thống nhất đất nước - nơi hội tụ, lan tỏa ý chí, niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta. Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, ở mỗi giai đoạn cách mạng và từng nhiệm kỳ, Quốc hội ngày càng lớn mạnh, phát triển, không ngừng hoàn thiện về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử, nhiệm vụ cách mạng được Đảng, Nhân dân và cử tri tin tưởng giao phó; khẳng định vững chắc vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3933
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : QHVN hoi tu y chi niem tin cua dan toc ta (1).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,46 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : QHVN hoi tu y chi niem tin cua dan toc ta (2).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,55 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : QHVN hoi tu y chi niem tin cua dan toc ta (3).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,57 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : QHVN hoi tu y chi niem tin cua dan toc ta (4).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,58 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : QHVN hoi tu y chi niem tin cua dan toc ta (5).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,53 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : QHVN hoi tu y chi niem tin cua dan toc ta (6).jpg
 • Description : 
 • Size : 1,6 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : QHVN hoi tu y chi niem tin cua dan toc ta (7).jpg
 • Description : 
 • Size : 482,96 kB
 • Format : JPEG


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.