Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3840
Title: Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp bình đẳng, dân chủ, đúng pháp luật
Authors: Lê Hồng Thiện
Keywords: Bầu cử
Đại biểu Quốc hội
Đại biểu HĐND
Issue Date: 12-5-2021
Publisher: Người cao tuổi
Abstract: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 lần này vào thời điểm sau thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 nên có nhiều thuận lợi. Toàn Đảng, toàn dân nô nức, phấn khởi, đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng. Đời sống kinh tế, trình độ chính trị, văn hóa của nhân dân đã nâng cao so với các nhiệm kỳ trước. Bởi vậy, tính dân chủ, công bằng, văn minh cũng cần chú trọng hơn.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3840
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : De cuoc bc DB QH va HDND cac cap binh dang dan chu dung PL.jpg
  • Description : 
  • Size : 2,2 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.