Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3827
Title: Nhà trưng bày Hoàng Sa - Dấu ấn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc
Authors: Đinh Đức Hiền, Trần Thị Lê Na
Keywords: Hoàng Sa
Chủ quyền quốc gia
Issue Date: 5-2021
Publisher: Dân vận
Abstract: Vào tháng 12 năm 2015, Nhà Trưng bày Hoàng Sa được xây dựng để tuyên truyền, giáo dục về sự thật chủ quyền Hoàng Sa cho mọi tầng lớp nhân dân, cổ vũ tinh thần đấu tranh về chủ quyền biển đảo của đất nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3827
Appears in Collections:Lịch sử - địa lý

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : Nha Trung bay HS-Dau an chu quyen thieng lieng cua To quoc 1.jpg
 • Description : 
 • Size : 1,48 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Nha Trung bay HS-Dau an chu quyen thieng lieng cua To quoc 2.jpg
 • Description : 
 • Size : 1,52 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Nha Trung bay HS-Dau an chu quyen thieng lieng cua To quoc 3.jpg
 • Description : 
 • Size : 1,67 MB
 • Format : JPEG


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.