Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3541
Title: Hoạt động lập pháp của Quốc hội trong mười năm qua (2005 - 2015)
Authors: Trần Ngọc Đường
Keywords: Lập pháp
Quốc hội Việt Nam
Issue Date: 1-2016
Publisher: Nghiên cứu lập pháp
Abstract: Trong mười năm qua (từ năm 2005 đến 2015) hoạt động lập pháp của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đặt ra những đòi hỏi nặng nề và bức thiết hơn so với những năm trước đây. Nhìn lại những thành tựu và hạn chế trong hoạt động lập pháp của Quốc hội mười năm qua và một số kiến nghị.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3541
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hoat dong lap phap cua quoc hoi trong muoi nam qua.pdf
  • Description : 
  • Size : 333,29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.