Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3540
Title: Những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện sáng quyền lập pháp của đại biểu Quốc hội
Authors: Trần Tuyết Mai
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Sáng quyền lập pháp
Issue Date: 9-2016
Publisher: Nghiên cứu lập pháp
Abstract: Những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện sáng quyền lập pháp của đại biểu Quốc hội gồm 3 nội dung chính: Việc thực hiện sáng quyền lập pháp của đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; Những yếu tố tác động đến việc thực hiện sáng quyền lập pháp của đại biểu Quốc hội; Một vài đề xuất.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3540
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nhung van de dat ra trong viec thuc hien..pdf
  • Description : 
  • Size : 372,89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.