Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3538
Title: Giám sát của cơ quan dân cử đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri
Authors: Nguyễn Trường Giang
Keywords: Quốc hội
Hội đồng nhân dân
Hoạt động giám sát
Kiến nghị của cử tri
Issue Date: 11-2018
Publisher: Nghiên cứu lập pháp
Abstract: Nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri là trách nhiệm, yêu cầu cấp bách không những của cơ quan dân cử mà còn là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế và tổ chức khác. Để bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về hoạt động giám của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3538
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Giam sat cua co quan dan cu..pdf
  • Description : 
  • Size : 254,12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.