Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3537
Title: Việc tổ chức thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh của hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội
Authors: Nguyễn Đình Quyền, Đinh Thanh Hương
Keywords: Thẩm tra dự án luật
Pháp lệnh
Cơ quan chủ trì thẩm tra
Cơ quan soạn thảo
Issue Date: 11-2018
Publisher: Nghiên cứu lập pháp
Abstract: Trong điều kiện nay, khi phần lớn các Đại biểu Quốc hội nước ta đang làm việc theo chế độ không chuyên trách, hầu hết các dự án luật được giao cho các bộ, ngành soạn thảo, thì việc nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các văn bản luật do Quốc hội thông qua.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3537
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Viec to chuc tham tra du an luat..pdf
  • Description : 
  • Size : 289,02 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.