Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3535
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ đại biểu Quốc hội thực hiện sáng quyền lập pháp
Authors: Trần Tuyết Mai
Keywords: Hoạt động hỗ trợ
Sáng quyền lập pháp
Issue Date: 2-2017
Publisher: Nghiên cứu lập pháp
Abstract: Nhận thức được vai trò của hoạt động hỗ trợ trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nói chung và trong quá trình thực hiện sáng quyền lập pháp nói riêng, nhóm tác giả đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động hỗ trợ ĐBQH thực hiện sáng quyền lập pháp (SQLP) trong thời gian qua. Từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nói trên theo các nhóm vấn đề: i) tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ trong việc thực hiện sáng quyền lập pháp; ii) hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động hỗ trợ; iii) tăng cường hiệu quả việc tổ chức thực hiện (củng cố năng lực bộ máy và nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong và ngoài Quốc hội; xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia; thiết lập cơ chế và nâng cao chất lượng thông tin; xây dựng chế độ kinh phí đảm bảo các hoạt động hỗ trợ ĐBQH thực hiện sáng quyền lập pháp).
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3535
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nang cao hieu qua hoat dong ho tro dai bieu quoc hoi ..pdf
  • Description : 
  • Size : 250,88 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.