Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3527
Title: Tổng quan và đánh giá các quy định của pháp luật về đại biểu Quốc hội ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Đình Quyền
Keywords: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội
Địa vị pháp lý của đại biểu Quốc hội
Pháp luật về đại biểu Quốc hội
Issue Date: 11-2017
Publisher: Nghiên cứu lập pháp
Abstract: Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, do Nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Vị trí pháp lý của đại biểu Quốc hội được xác định bởi Hiến pháp, luật và các văn bản do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành. Việc nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật về đại biểu Quốc hội để đề ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về đại biểu Quốc hội có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội nói riêng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội nói chung.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3527
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tong quan va danh gia cac quy dinh... DB quoc hoi o VN.pdf
  • Description : 
  • Size : 603,12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.