Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3515
Title: Quốc dân đại hội Tân Trào - Tiền thân của Quốc hội Việt Nam
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Quốc hội Việt Nam
Đại hội Tân Trào
Issue Date: 1-2016
Publisher: Cộng sản
Abstract: Quốc dân Đại hội Tân Trào là một tiền quốc hội hay một quốc hội lâm thời, bởi nó đã đặt nền móng cơ bản cho việc tổ chức và hoạt động của Quốc hội từ khóa I đến nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/3515
Appears in Collections:02.Báo, tạp chí trung ương và địa phương

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quoc dan dai hoi tan trao...quoc hoi VN.pdf
  • Description : 
  • Size : 285,87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.