Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/298
Title: Tuyến vận tải chiến lược - nét độc đáo trong chiến tranh nhân dân Việt Nam
Authors: PV
Keywords: Trường Sơn
Đường Hồ Chí Minh
Chiến tranh
Tuyến vận tải
Issue Date: 10-5-2019
Publisher: Công an nhân dân - Cơ quan của Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an
Abstract: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng về nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam, việc nhanh chóng mở đường vận chuyển chi viện chiến lược cho các chiến trường trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Ngày 19-5-1959, Đoàn 559 được giao nhiệm vụ mở đường vận chuyển hành quân sự vào miền Nam, tổ chức đưa đón bộ đội, chuyển công văn, tài liệu từ miền Bắc vào miền Nam và ngược lại. Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là một sáng tạo chiến lược của Đảng, có ý nghĩa quyết định tới toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc và đã đi vào lịch sử Việt Nam với những kỳ tích anh hùng, biểu tượng cho sức mạnh huyền thoại, cho ý chí quyết thắng của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/298
Appears in Collections:1.Quyết định mở đường

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tuyến vận tải chiến lược - nét độc đáo trong chiến tranh nhân dân Việt Nam.jpg
  • Description : 
  • Size : 3,05 MB
  • Format : JPEG


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.