Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2781
Title: Về vấn đề Biển Đông
Authors: Nguyễn Ngọc Trường
Keywords: Quan hệ quốc tế
Biển đông
Trường Sa
Chủ quyền
Issue Date: 2014
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Đưa ra các nội dung cơ bản và hệ thống về Biển Đông, chủ quyền, kiểm soát, quản lí của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vấn đề biển Đông trong mối quan hệ giữa các nước có liên quan.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2781
Appears in Collections:Chính trị - Xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ve van de bien dong_pages.pdf
  • Description : 
  • Size : 118,74 kB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : Ve van de bien dong_locked.pdf
  • Description : 
  • Size : 8,08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.