Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2437
Title: Công tác tư tưởng của Đảng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968
Authors: Bùi Lê Phong
Keywords: Công tác tư tưởng
Tổng tiến công Mậu Thân 1968
Issue Date: 2-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa chiến lược, tạo nên bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam. Nhận định về nguyên nhân thắng lợi Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá:"...Đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn và của sức mạnh toàn dân đoàn kết quyết chiến quyết thắng, thắng lợi của chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp". Đó chính là thành quả quan trọng của Đảng về công tác tư tưởng trước yêu cầu cách mạng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2437
Appears in Collections:3. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Cong tac tu tuong cua Dang trong cuoc tong tien cong va noi day Mau Than 1968.pdf
  • Description : 
  • Size : 232,29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.