Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2436
Title: Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Authors: Trần Minh Trưởng
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa Mác - Lênin
Xây dựng Đảng cầm quyền
Issue Date: 2-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá trình lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Hồ Chí Minh luôn vận dụng, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Nghiên cứu tổng kết, đánh giá sự vận dụng, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những nội dung vừa toàn diện vừa cụ thể, phù hợp với đặc điểm thực tiễn Việt Nam; đồng thời tiếp tục nghiên cứu sâu thêm những vấn đề đặt ra, là công việc cần thiết, cấp bách, có ý nghĩa khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời góp phần bảo vệ những quan điểm đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình hiện nay.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2436
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : HCM bo sung phat trien va van dung sang tao ly luan cua CN Mac Lenin ve xay dung Dang cam quyen nha nuoc phap quyen XHCN o VN.pdf
  • Description : 
  • Size : 200,08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.