Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2435
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên trong tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
Authors: Trần Văn Phòng
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức cách mạng
Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
Chủ nghĩa cá nhân
Issue Date: 2-2019
Publisher: Lịch sử Đảng - Viện lịch sử Đảng, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Abstract: Để quét sạch chủ nghĩa cá nhân, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên suốt đời phải nỗ lực thực hiện: Ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên; thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng, hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên, sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc, kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh; công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2435
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem cua HCM ve ren luyen tu duong dao duc can bo Dang vien trong tac pham Nang cao dao duc CM quet sach Chu nghia ca nhan.pdf
  • Description : 
  • Size : 237,74 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.