Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2431
Title: Xây dựng "Đảng ta là đạo đức, là văn minh": Ý nghĩa sống còn của chế độ
Authors: Bùi Đình Phong, Nguyễn Đình Hoàng
Keywords: Xây dựng "Đảng ta là đạo đức, là văn minh"
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 1-2018
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Đạo đức và văn minh của Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thống nhất biện chứng. Đạo đức là khía cạnh nổi bật của văn minh và văn minh trước hết phải thể hiện ở đạo đức. Xét đến cùng, đó là văn hóa trong Đảng và phải xây dựng Đảng về văn hóa. Cương lĩnh cách mạng Đảng ta vạch ra từ ngày thành lập (3-2-1930) cùng với sự lãnh đạo bền bỉ, kiên cường gần một thế kỷ kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là đạo đức và văn minh cao cả nhất, sâu sắc nhất và bao trùm nhất của Đảng ta.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2431
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Xay dung Dang ta la dao duc la van minh Y nghia song con cua che do.pdf
  • Description : 
  • Size : 292,64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.