Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2428
Title: Đảng cầm quyền chân chính cách mạng: Vinh quang và sứ mệnh!
Authors: Bùi Đình Phong
Keywords: Đảng cầm quyền
Cách mạng Tháng Tám
Issue Date: 1-2019
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, lập nên một chính thể Dân chủ Cộng hòa. Đó là một thắng lợi xưa nay chưa từng có, một sự thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử nước ta và Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng, lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền toàn quốc.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2428
Appears in Collections:3. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dang cam quyen chan chinh CM - Vinh quan va su menh.pdf
  • Description : 
  • Size : 235,86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.