Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2427
Title: Tôn trọng nhân dân để phát huy dân chủ
Authors: Nguyễn Văn Công
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
"Tôn trọng nhân dân để phát huy dân chủ"
Issue Date: 1-2019
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
Abstract: Thấm nhuần sâu sắc vị trí, vai trò của nhân dân trong lịch sử: “dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết”; “dân là gốc của nước”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”,v.v... với Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sức mạnh và trí tuệ của nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vì nhân dân tận tâm, tận lực phục vụ là nguyên tắc tối cao, là sự nhất quán trong tư tưởng và hành động. Theo đó, muốn phát huy dân chủ, phải thực sự tôn trọng nhân dân, hay nói khác: tôn trọng nhân dân để có thể phát huy dân chủ thực chất.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2427
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ton trong nhan dan de phat huy dan chu.pdf
  • Description : 
  • Size : 202,22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.