Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2425
Title: Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức
Authors: Thu Hằng
Keywords: Công tác tuyên giáo
Xây dựng Đảng
Issue Date: 1-2019
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2425
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Cong tac tuyen giao gop phan quan trong xay dung Dang vung manh ve Chinh tri Tu tuong Dao duc.pdf
  • Description : 
  • Size : 435,07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.