Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2425
Title: Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức
Authors: Thu Hằng
Keywords: Công tác tuyên giáo
Xây dựng Đảng
Issue Date: 1-2019
Publisher: Tuyên giáo - Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2425
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Cong tac tuyen giao gop phan quan trong xay dung Dang vung manh ve Chinh tri Tu tuong Dao duc.pdf
  • Description : 
  • Size : 435,07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.