Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2418
Title: Công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam giai đoạn 1997 - 2001
Authors: Nguyễn Văn Tuân, Vũ Thị Hương
Keywords: Công tác xây dựng Đảng
Giai đoạn 1997 - 2001
Lê Khả Phiêu
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 5-2019
Publisher: Khoa học xã hội Việt Nam
Abstract: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một nội dung cực kỳ quan trọng được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ và thực hiện nhất quán, xuyên suốt qua các giai đoạn cách mạng, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1997 - 2001, đồng chí Lê Khả Phiêu cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch Đảng, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, để "ý Đảng" quyện "lòng Dân" trong mọi chủ trương, quyết sách của Đảng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2418
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Cong tac xay dung Dang o VN giai doan 1997-2001.pdf
  • Description : 
  • Size : 284,51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.