Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2416
Title: Thực hành dân chủ trong Đảng - Sự minh định về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thế Phúc
Keywords: Thực hành dân chủ
Đảng Cộng sản Việt Nam
Năng lực cầm quyền của Đảng
Issue Date: 4-2019
Publisher: Mặt trận - Cơ quan của ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Abstract: Thực hành dân chủ trong Đảng là một trong những nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua thực hành dân chủ, Đảng càng phát huy tốt vai trò lãnh đạo của mình đối với Nhà nước và xã hội để hoàn thành sự nghiệp cách mạng của mình. Bài viết phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng, đồng thời khẳng định, quá trình thực hành dân chủ trong Đảng đã minh định năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2416
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Thuc hanh dan chu trong Dang - Su minh dinh ve nang luc cam quyen cua Dang CSVN hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 161,57 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.