Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2414
Title: Xây dựng đoàn kết trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay
Authors: Đỗ Văn Dương
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng đoàn kết trong Đảng
Issue Date: 7-2019
Publisher: Sinh hoạt lý luận - Học viện chính trị khu vực III
Abstract: Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đoàn kết trong Đảng là sự vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết Mácxít về xây dựng đảng chính trị phù hợp điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Vận dụng tư tưởng của Người, Đảng ta luôn khẳng định đoàn kết là truyền thống quý báu của Đảng và nhân dân ta, là nguồn gốc dẫn tới mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Việc giữ gìn và phát huy truyền thống đó là trách nhiệm của toàn thể đảng viên và tổ chức đảng, đặc biệt trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, chúng ta cần tiếp tục vận dụng và phát triển những quan điểm, tư tưởng đó của Người để xây dựng Đảng ta thật sự đoàn kết, trong sạch và vững mạnh.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2414
Appears in Collections:4. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Xay dung doan ket trong Dang theo tu tuong HCM va su van dung cua Dang ta hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 202,33 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.