Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2413
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và sự vận dụng của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới
Authors: Trịnh Quốc Việt
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Dân vận
Issue Date: 6-2019
Publisher: Sinh hoạt lý luận - Học viện chính trị khu vực III
Abstract: Ngày 15-10-1949, báo Sự thật số 120 đăng bài "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z. Bài báo chỉ có 612 chữ, nhưng đã đề cập và giải đáp những vấn đề rất căn bản, cấp thiết về công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền và đoàn thể nhân dân. Những quan điểm của Hồ Chí Minh về dân vận đã trở thành điểm xuất phát, cẩm nang trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng ta suốt 70 năm qua.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2413
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tu tuong HCM ve dan van va su van dung cua Dang ta trong su nghiep doi moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 197,82 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.