Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2412
Title: Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế trong quá trình đổi mới
Authors: Nguyễn Dũng Anh
Keywords: Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế
Phát triển kinh tế
Issue Date: 7-2018
Publisher: Sinh hoạt lý luận - Học viện chính trị khu vực III
Abstract: Qua hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Từ Đại hội VI (tháng 12 - 1986) đến Đại hội XII (tháng 1 - 2016) là quá trình sáng tạo, hoàn thiện của Đảng ta về phát triển kinh tế trên nhiều phương diện. Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước có nhiều cơ hội để phát triển nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, song công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Đường lối đổi mới của Đảng nói chung và nhất là chủ trương, đường lối phát triển kinh tế nói riêng không ngừng được hoàn thiện, bổ sung và phát triển.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2412
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dang lanh dao phat trien kinh te trong qua trinh doi moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 282,1 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.