Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2406
Title: Tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới
Authors: Dương Xuân Ngọc, Hà Thị Thúy
Keywords: Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tổng kết thực tiễn
Phát triển lý luận
30 năm đổi mới
Issue Date: 1-2018
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Kết quả tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016) đã được Đảng ta khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong bài viết này, tác giả đã khái quát những vấn đề tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận qua 30 năm đổi mới đó.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2406
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tong ket thuc tien va phat trien ly luan ve CNXH o VN qua 30 nam doi moi.pdf
  • Description : 
  • Size : 241,29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.