Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2404
Title: Đảng lãnh đạo phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
Authors: Hoàng Thị Chinh
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Cán bộ, Đảng viên
Chống suy thoái về tư tưởng, chính trị
Issue Date: 8-2019
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Đảng Cộng sản Việt Nam đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như của toàn xã hội đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, trong quá trình đất nước đổi mới, bám sát thực tiễn mỗi giai đoạn, Đảng đã thường xuyên, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh; đề ra các chủ trương, giải pháp phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2404
Appears in Collections:5. Đảng trong cuộc sống hôm nay

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Dang lanh dao phong chong suy thoai ve tu tuong chinh tri trong doi ngu can bo dang vien hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 180,17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.