Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2396
Title: Hoàn thiện và đổi mới cơ chế thực hiện chính sách văn hóa đối với vùng dân tộc, miền núi
Authors: Nguyễn Hồng Sơn
Keywords: Chính sách văn hóa
Vùng dân tộc, miền núi
Issue Date: 6-2018
Publisher: Sinh hoạt lý luận - Học viện chính trị khu vực III
Abstract: Thực tiễn qua 20 năm tổ chức thực hiện các chính sách đối với vùng dân tộc, miền núi, điều dễ thấy rõ nhất là trong các chương trình kinh tế - xã hội ở các tỉnh, thành đều có mục tiêu văn hóa. Trong các chủ trương, nhiệm vụ kinh tế - xã hội bước đầu đã gắn được với việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, trong xây dựng kinh tế thị trường có tính đến việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa. Trong các chương trình phát triển văn hóa, một số địa phương cũng đã tính đến mục tiêu kinh tế và trong các mục tiêu kinh tế cũng không tách rời mục tiêu văn hóa như Chương trình 135, Chương trình 30a tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, một số tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Nhờ thực hiện tốt các chính sách ấy, trong những năm qua, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đã tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2396
Appears in Collections:Báo - Tạp chí

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Hoan thien va doi moi co che thuc hien chinh sach van hoa doi voi vung dan toc mien nui.pdf
  • Description : 
  • Size : 272,32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.