Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2392
Title: "Vấn đề xây dựng con người" trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta
Authors: Doãn Thị Chín
Keywords: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
"Vấn đề xây dựng con người"
Issue Date: 5-2019
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Nét đặc sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là vấn đề con người nói chung, xây dựng con người nói riêng. Đây cũng là vấn đề trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người để lại cho Đảng và nhân dân ta. Hiện nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, vấn đề xây dựng con người được Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt quan tâm nhất là việc vận dụng tư tưởng "xây dựng con người" theo Di chúc của Người. Vấn đề đổi mới và phát triển con người đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đặt vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Sự sáng tạo của Đảng trong quá trình vận dụng những quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người, được biểu hiện đậm nét trong Di chúc trong quá trình xây dựng con người trong thời kỳ đổi mới hiện nay chính là triển khai vấn đề xây dựng con người trên nhiều bình diện khác nhau, gắn liền với nhiều nội dung khác nhau để phát triển con người thích ứng với đòi hỏi của cách mạng trong một bối cảnh mới, bối cảnh hội nhập quốc tế. Xây dựng con người mới là hướng tới các giá trị nhân văn, vì con người, cho con người, chăm lo vun đắp cho sự nghiệp "trồng người".
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2392
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Van de xay dung con nguoi trong Di chuc cua Chu tich HCM va su van dung cua Dang ta.pdf
  • Description : 
  • Size : 250,94 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.