Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2391
Title: Hệ giá trị đạo đức cách mạng đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Mạch Quang Thắng
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức cách mạng
Đội ngũ cán bộ của Đảng
Issue Date: 5-2019
Publisher: Lý luận chính trị và truyền thông - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và tuyên truyền
Abstract: Xác định hệ giá trị đạo đức cách mạng nêu căn cứ vào những quan điểm của Hồ Chí Minh vì cho đến nay, chưa ai vượt được những điều mà Hồ Chí Minh đã nêu ra. Vấn đề là ở chỗ, Hồ Chí Minh nêu những vấn đề này không phải chỉ ở một bài viết nào, không phải nêu một lúc đủ các yếu tố của chúng, mà cần có sự tổng quan lại mới thấy được một cách hệ thống. Tác giả bài viết bước đầu nêu lên hệ giá trị đó - hệ giá trị đạo đức cách mạng đối với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ hiện nay trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong việc này, cần nhìn thấy vai trò quan trọng của công tác giáo dục - đào tạo nói chung cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng đạo đức cách mạng ở hệ thống học viện và các trường chính trị. Tất cả những điều này cần phải đặt trong hệ giá trị tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2391
Appears in Collections:5. Đảng trong cuộc sống hôm nay

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : He gia tri dao duc cach mang doi voi cong tac dao tao doi ngu can bo cua Dang hien nay theo tu tuong HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 292,51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.