Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2376
Title: Nâng cao chất lượng đảng viên theo quan điểm Đại hội XII của Đảng
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Cảnh
Keywords: Đảng viên
Đại hội XII
Issue Date: 4-2019
Publisher: Sinh hoạt lý luận - Học viện chính trị khu vực III
Abstract: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân...Thực tiễn gần 90 năm hoạt động của Đảng cho thấy, việc tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của Đảng, sự thành bại của cách mạng nước ta. Đây là vấn đề được Đại hội XII của Đảng đặc biệt quan tâm: "Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng".
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2376
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nang cao chat luong Dang vien theo quan diem Dai hoi XII cua Dang.pdf
  • Description : 
  • Size : 274,32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.