Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2375
Title: Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Lý
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
Issue Date: 3-2019
Publisher: Sinh hoạt lý luận - Học viện chính trị khu vực III
Abstract: Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, thể hiện những luận điểm quan trọng về nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, trong đó có vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng. Những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng, về tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; về việc tự phê bình và phê bình...vẫn còn nguyên giá trị thời sự, tính cấp thiết và ý nghĩa chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2375
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tac pham Nang cao dao duc CM quyet sach chu nghia ca nhan cua Chu tich HCM voi cong tac tu phe binh va phe binh trong Dang hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 228,87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.