Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2374
Title: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
Authors: Lê Văn Phục
Keywords: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Issue Date: 3-2019
Publisher: Sinh hoạt lý luận - Học viện chính trị khu vực III
Abstract: Trong quá trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, theo Người "cán bộ là gốc của mọi công việc... Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người đã căn dặn: "Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thực sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ đang là vấn đề cấp thiết. Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đã xác định một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác cán bộ là: "cần phải đổi mới công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ một cách triệt để". Để thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết trong tế, thì một trong những yêu cầu quan trọng đó là vận dụng sáng tạo những giá trị về công tác cán bộ trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2374
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Di chuc cua Chu tich HCM voi viec xay dung doi ngu can bo Dang vien hien nay.pdf
  • Description : 
  • Size : 279,61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.