Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2371
Title: Quan điểm "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Bùi Đình Phong
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
"Đảng ta là đạo đức, là văn minh"
Issue Date: 5-2018
Publisher: Sinh hoạt lý luận - Học viện chính trị khu vực III
Abstract: Quan điểm "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" xuất phát từ lý luận Mác - Lênin, được Hồ Chí Minh biên soạn thành bài giảng trong quá trình chuẩn bị các yếu tố cho Đảng ra đời, xuyên suốt đến tận cuối đời. Quan điểm đó khẳng định lịch sử quang vinh, sự cống hiến vĩ đại của Đảng đối với Tổ quốc và dân tộc, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn lao cho Đảng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
URI: http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/2371
Appears in Collections:2. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan diem - Dang ta la dao duc la van minh - cua Chu tich HCM.pdf
  • Description : 
  • Size : 210,28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.